Volume 10 Issue 1 (2021)

The relationship between problematic online game usage, depression, and life satisfaction among university students

pp. 27-45  |  Published Online: March 2021  |  DOI: 10.22521/edupij.2021.101.3

Zuhtiye Nur Yazici and Hatice Kumcagiz

Abstract

Background/purpose – In this study, the relationship between problematic online game usage, and depression and life satisfaction levels of university students was examined.

Materials/methods – The research was conducted according to the relational screening model, with a sample consisting of 401 university students. The research data were obtained using the Beck Depression Inventory, the Problematic Online Game Use Scale, the Contentment with Life Assessment Scale, and a Personal Information Form prepared by the researchers. The data obtained were analyzed using Pearson Correlation Analysis, Independent Sample t-test, and One-Way Analysis of Variance (ANOVA).

Results – The results of the study show that the relationship between students’ use of problematic online games and their depression levels to be moderately positive, and revealed a low-level, negative relationship between life satisfaction levels. In addition, students’ problematic online game use, depression, and life satisfaction levels were analyzed according to the variables of gender and grade level, and statistically significant differences were found to exist between them.

Conclusion – The study’s results revealed that as the use of problematic online games increased, the university students’ depression levels increased in parallel, and that the depression levels of female students were higher than for their male counterparts. Lastly, it was observed that as the university students’ use of problematic online games increased, their life satisfaction levels decreased.

Keywords: Problematic online game usage, depression, life satisfaction, university students

References

Akboğa, Ö. F., & Gürgan, U. (2019). Gençlerde internet bağımlılığı ile sosyal kaygı bozukluğu arasındaki ilişkinin yaşam doyumu ve bazı değişkenler açısından incelenmesi [The relationship between Internet addiction and social anxiety disorder in young people’s life satisfaction and some variables]. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6(6), 443-464. https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/47256/595902

Akın, A., Turan, M. E., & Akın, Ü. (2015). Problemli Çevrimiçi Oyun Kullanımı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Turkish version of Problematic Online Game Use Scale: The study of validity and reliability]. Birey ve Toplum, 5(10), 65-77. https://dergipark.org.tr/tr/pub/birtop/issue/29485/316333

Akın, A., & Yalnız, A. (2015). Yaşam Memnuniyeti Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Turkish version of contentment with life scale: The study of validity and reliability]. Electronic Journal of Social Sciences, 14(54), 95-102. https://doi.org/10.17755/esosder.68461

Altinkurt, Y., & Karakose, T. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin etik liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 269-280. https://app.trdizin.gov.tr/makale/T1RVd056TXo/ilkogretim-okulu-mudurlerinin-etik-liderlik-davranislarina-iliskin-ogretmen-gorusleri

Ayık, Y. Z. (2008). Evde, okulda ve internet kafelerde öğrencilerin bilgisayar algılamaları ve tercih ettikleri uygulamaların karşılaştırılması [Comparison of students’ computer perceptions and their preferred applications at home, school and Internet cafes]. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2), 141-156. https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2694/35465

Bargeron, A. H., & Hormes, J. M. (2017). Psychosocial correlates of Internet gaming disorder: Psychopathology, life satisfaction, and impulsivity. Computers in Human Behavior, 68, 388-394. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.029

Baş, M. (2018). Ergenlerde dijital oyun bağımlılığı ile psikolojik ve davranışsal bulgular arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between psychological and behavioral findings and digital game dependency in adolescents]. Atlas International Referred Journal On Social Sciences, 4(9), 492-498. https://www.atlasjournal.net/DergiTamDetay.aspx?ID=105&Detay=Ozet

Batıgün, A., D., & Kılıç, N. (2011). İnternet bağımlılığı ile kişilik özellikleri, sosyal destek, psikolojik belirtiler ve bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler [Relationships between internet addiction and personality traits, social support, psychological symptoms, and some socio-demographic variables]. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 1-10. https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpd1300443320110000m000093.pdf

Beck, A., T. (1961). An Inventory For Measuring Depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561-571. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1961.01710120031004

Bekir, S. (2018). Üniversite öğrencilerinde çevrimiçi oyun bağımlılığı düzeyinin duygusal şemalar, eylemli kişilik ve bazı değişkenler açısından incelenmesi [An investigation of online game addiction levels among university students in terms of emotional schemas, agentic personality, and various variables] [Master’s thesis, Sakarya University, Turkey]. https://acikerisim.sakarya.edu.tr/handle/20.500.12619/74439

Bernd Lachmann, B., Sariyska, R., Kannen, C., Cooper, A., & Montag, C. (2016). Life satisfaction and problematic Internet use: Evidence for gender specific effects. Psychiatry Research, 238, 363-367. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.02.017

Bülbül, H., Tunç, T., & Aydil, F. (2018). Üniversite öğrencilerinde oyun bağımlılığı: Kişisel özellikler ve başarı ile ilişkisi [Game addiction in university students and its relationship with personality traits and academic performance]. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(3), 97-111. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.423745

Can-Bilgin, H. (2015). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar bağımlılık düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişki [The relationships between computer game addiction level of junior high school students and their communication skills] [Master’s thesis, Pamukkale University, Denizli, Turkey]. http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/handle/11499/641

Chen, L. S.-L., Tu, H. H.-J., & Wang, E. S.-T. (2008). Personality Traits and Life Satisfaction among Online Game Players. CyberPsychology & Behavior, 11(2), 145-149. https://doi.org/10.1089/cpb.2007.0023

Chiu, S.-I., Lee, J.-Z., & Huang, D.-H. (2004). Video game addiction in children and teenagers in Taiwan. CyberPsychology & Behavior, 7(5), 571-581. https://doi.org/10.1089/cpb.2004.7.571

Chou, C., & Tsai, M.-J. (2007). Gender differences in Taiwan high school students’ computer game playing. Computers in Human Behavior, 23(1), 812-824. https://doi.org/10.1016/j.chb.2004.11.011

Colwell, J. (2007). Needs met through computer game play among adolescents. Personality and Individual Differences, 43(8), 2072-2082. https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.06.021

Çakır, Ö., Ayas, T., & Horzum, M., B. (2011). Üniversite Öğrencilerinin internet ve oyun bağımlılıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [An investigation of university students’ Internet and game addiction with respect to several variables]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 95-117. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001226

Çavuş, S., Ayhan, B., & Tuncer, M. (2016). Bilgisayar oyunları ve bağımlılık: Üniversite öğrencileri üzerine bir alan araştırması [Computer games and addiction: A field study of university students]. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 43, 265-289. https://iletisimdergisi.hacibayram.edu.tr/index.php/IKAD/article/view/287

Demir, Y., & Kutlu, M. (2016). The relationship between loneliness and depression: mediation role of internet addiction. Educational Process: International Journal, 5(2), 97-105. http://dx.doi.org/10.12973/edupij.2016.52.1

Demir, Y., & Kumcağız, H. (2019). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının farklı değişkenler açısından incelenmesi [Investigating the effects of several variables on university students’ social media addiction]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(52), 23-42. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/44557/550132

Dieris-Hirche, J., Pape, M., Bert, T. W., Kehyayan, A., Esch, M., Aicha, S., Herpertz, S., & Bottel, L. (2020). Problematic gaming behavior and the personality traits of video gamers: A cross-sectional survey. Computers in Human Behavior, 106, Article 106272. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106272

Dilmen Bayar, B., Yaşar Can, S., Erten, M., & Ekmen, M. (2020). Covid-19 Pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi [Determination of depression and stress levels of university students in the Covid-19 pandemic process]. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi (PASHİD), 2(1), 12-25. https://dergipark.org.tr/en/pub/pashid/issue/59582/867591

Duran, E. (2019). Anne tutumu ile çevrimiçi oyun bağımlılığı arasındaki ilişkide öz düzenlemenin aracı rolü [The mediating role of self-regulation on the relationship between maternal attitude and online game addiction] [Unpublished Master’s thesis]. Tokat Gaziosmanpaşa University, Turkey.

Ercansungur, D., O. (2018). Çok kullanıcılı çevrimiçi oyunların oyuncularının gündelik hayat pratikleri: Tribal Wars örneği [Multiplayer online games and its players’ everyday life practices: Tribal Wars case] [Unpublished Master’s thesis]. Ege University, İzmir, Turkey.

Ergin, A., Hatipoğlu, C., Bozkurt, A İ., Bostancı, M., Atak, B. M., Kısaoğlu, S., Parasız S., Kaygısız, H., Çınarlık, A., & Karasu, E. (2011). Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve özbakım gücü düzeyleri ve etkileyen faktörler [Life satisfaction and self-care agency levels of the medical students and influencing factors]. Pamukkale Tıp Dergisi, 4(3), 144-151. https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35367/392728

Fugl-Meyer, A. R., Melin, R., & Fugl-Meyer, K. S. (2002). Life satisfaction in 18 to 64 year old Swedes: In relation to gender, age, partner and immigrant status. Journal of Rehabilitation Medical, 35(2), 239-246. https://doi.org/10.1080/16501970306119

George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10th ed.). Pearson.

Göymen, R., & Ayas, T. (2019). Akıllı telefon bağımlılığı ve oyun bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between smart telephone addiction and game addiction]. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 6(2), 36-52. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ojtac/issue/51558/649716

Griffiths, M. D. (2005). The therapeutic value of videogames. In J. Goldstein, & J. Raessens (Eds.), Handbook of Computer Game Studies (pp. 161-171). MIT Press.

Griffiths, M. D., & Davies, M. N. (2005). Does video game addiction exist. In J. Goldstein, & J. Raessens (Eds.), Handbook of Computer Game Studies (pp. 359-368). MIT Press.

Gurp, F. (2017). The influence of game genre and life satisfaction on Internet gaming disorder among Dutch adolescents: A three-year longitudinal study [Master’s thesis, Utrecht University, Netherlands]. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/362542

Gülaçtı, F., & Çiftçi, Z. (2018) Öğrencilerin yaşam doyumu, memnuniyet ve merhamet düzeylerinin incelenmesi [Investigation of the life satisfaction, satisfaction and compassion levels of students]. In Ş. Dinçer (Ed.), Değişen dünyada eğitim (pp. 499-506). Pegem Akademi.

Güler, A. (2020). Benlik saygısı ve yaşam memnuniyeti ilişkisi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri örneği [The relationship between self-esteem and life satisfaction: Case of the students of Agri Ibrahim Cecen University]. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 37(2), 321-329. https://www.doi.org/10.32600/huefd.687279

Güzel, A., & Ergün, G. (2020). Üniversite öğrencilerinde depresyon sıklığı ve ilişkili faktörler [Determining the prevalence of depression among university students and the associated factors]. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi (ASBD), 9(2), 279-289. https://www.doi.org/10.46971/ausbid.763213

Hisli, N. (1989). Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği ve güvenirliği [Validity and reliability of the Beck Depression Inventory for university students]. Psikoloji Dergisi, 7(23), 3-13.

İskender, H., Dokumacıoğlu, E., Kanbay, Y., & Kılıç, N., (2018). Üniversite öğrencilerinde sağlıklı yaşam ve depresyon puan düzeyleri ile ilgili faktörlerin belirlenmesi [Determining the healthy life and depression scores with related factors in university students]. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(4), 414-423. https://doi.org/10.31067/0.2018.64

Karakose, T., & Kocabas, I. (2006). The effect of teachers’ expectations on job satisfaction and motivation in private and public schools. Journal of Theory and Practice in Education, 2(1), 3-14. https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/5441/73869

Karakose, T., Kocabas, I., Yesilyurt, H. (2014). A quantitative study of school administrators’ work–life balance and job satisfaction in public schools. Pakistan Journal of Statistics, 30, 1231-1241. https://www.researchgate.net/publication/289002648_A_quantitative_study_of_school_administrators'_work-life_balance_and_job_satisfaction_in_public_schools

Karaman Yaşar, S. (2019). Ortaokul öğrencilerinin gözünden dijital oyun ve dijital oyun bağımlılığı: Kocaeli ili örneği [Digital game and digital game addiction from the perspective of the middle school students: The case of Kocaeli province in Turkey] [Unpublished Master’s thesis, Atatürk University, Erzurum, Turkey].

Kartal, S. E., Yirci, R., & Özdemir, T. Y. (2015). Öğretmenlerde algılanan örgütsel destek düzeyi ile yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi [Analyzing the relationship between teachers’ perceived organizational support and life satisfaction levels]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 477-504. https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47937/606424

Kim, M. G., & Kim, J. (2010). Cross-validation of reliability, convergent, and discriminant validity for the Problematic Online Game Use Scale. Computers in Human Behavior, 26(3), 389-398. https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.11.010

Ko, C.-H., Yen, J.-Y., Chen, C.-C., Chen, S.-H., & Yen, C.-F. (2005). Gender differences and related factors affecting online gaming addiction among Taiwanese adolescents. The Journal of Nervous and Mental Disease, 193(4), 273-277. https://doi.org/10.1097/01.nmd.0000158373.85150.57

Kubey, R. W., Lavin, M. J., & Barrow, J. R. (2001). Internet Use and collegiate academic performance decrements: Early Findings. Journal of Communication, 51(2), 366-382. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2001.tb02885.x

Lavallee, L. F., Hatch, P. M., Michalos, A. C., & McKinley, T. (2007). Development of the contentment with life assessment scale (CLAS): Using daily life experiences to verify levels of self-reported life satisfaction. Social Indicators Research, 83(2), 201-244. https://doi.org/10.1007/s11205-006-9054-6

Li, N., & Kirkup, G. (2007). Gender and cultural differences in internet use: A study of China and the UK. Computers & Education, 48(2), 301-317. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2005.01.007

Melodia, F., Canale N., & Griffiths M. D. (2020). The role of avoidance coping and escape motives in problematic online gaming: A systematic literature review. International Journal of Mental Health and Addiction. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00422-w

Mentzoni, R. A., Brunborg, G. S., Molde H., Myrseth, H., Skouverøe, K. J. M., Hetland, J., & Pallesen, S. (2011). Problematic video game use: Estimated prevalence and associations with mental and physical health. Cyberpsychology Behavior, & Social Networking, 14(10), 591-596. https://doi.org/10.1089/cyber.2010.0260

Mustafaoğlu, R., & Yasacı, Z. (2018). Dijital oyun oynamanın çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerine olumsuz etkileri [The negative effects of digital game playing on children’s mental and physical health]. Journal of Dependence, 19(3), 51-58. https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagimli/issue/38282/447021

Namlı Özkader, T. (2018). İstanbul iline yükseköğrenim görmeye gelen üniversite öğrencilerinde depresyon ve sosyal kaygı düzeylerinin incelenmesi [Unpublished Master’s thesis, Haliç University, İstanbul, Turkey].

Odabaşı, Ş. (2016). Üniversite öğrencilerinin online oyun bağımlılığı düzeylerinin öznel mutluluk düzeyleriyle ilişkisi [The relationship between online game addiction levels and subjective happiness levels of university students] [Master’s thesis]. Sakarya University, Turkey. https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/74687/T06783.pdf?sequence=1

Onay, P., Tüfekçi, A., & Çağıltay, K. (2005, November 9-11). Türkiye’deki öğrencilerin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun tercihleri [Students’ computer game-playing habits and game preferences in Turkey] [Conference presentation]. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, Ankara, Turkey.

Özdel, L., Bostancı, M., Özdel, O., & Oğuzhanoğlu, N. K. (2002). Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi [The relationship of sociodemographic characteristics and depressive symptoms in university students]. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3(3), 155-161. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbid/issue/59001/763213

Özgür, G., Babacan Gümüş, A., & Durdu, B. (2010). Evde ve yurtta kalan üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu [Life satisfaction of university students living at home or in a dormitory]. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1(1), 25-32. https://jag.journalagent.com/phd/pdfs/PHD_1_1_25_32.pdf

Özyeşer-Cinel, N. (2006). Farklı sosyo ekonomik düzeydeki 3-6 yaş çocuğu olan anne babaların oyuncak ve oyun materyalleri hakkındaki görüşlerinin ve bu yaş grubu çocukların sahip oldukları oyuncak ve oyun materyallerinin incelenmesi [The socioeconomic level of parents of 3-6 year old children and their opinion on the toys and play materials they have] [Unpublished Master’s thesis, Gazi University, Ankara, Turkey].

Ryan, R. M., Rigby, C. S., & Przybylski, A. (2006). The motivational pull of video games: A self-determination theory approach. Motivation and Emotion, 30(4), 344-360. https://doi.org/10.1007/s11031-006-9051-8

Sağlam, M. (2019). Dijital oyunların öznel iyi oluşa etkisi: Y kuşağına yönelik bir araştırma [The effect of digital games on subjective well-being: A research on Y generation] [Doctoral dissertation]. Ege University, İzmir, Turkey. https://avesis.ege.edu.tr/yonetilen-tez/c4df6dc1-655e-4ef1-99a9-4f066e07c176/dijital-oyunlarin-oznel-iyi-olusa-etkisi-y-kusagina-yonelik-bir-arastirma

San, A., Erensoy, H., Aytaç, H. M., & Berkol, T. D. (2020). Üniversite öğrencilerinde depresyon düzeylerinin, madde kullanımları ve aile tutumları ile ilişkisi [The relationship between depression levels and substance use and family attitudes in university students]. Bağımlılık Dergisi, 21(1), 1-12. https://dergipark.org.tr/en/pub/bagimli/issue/50478/648607

Snodgrass, J. G., Lacy, M. G., Dengah, H. J-F., Fagan, J., & Most, D. (2011). Magical flight and monstrous stress: technologies of absorption and mental wellness in azeroth. Culture Medicine and Psychiatry, 35(1), 26-62. https://doi.org/10.1007/s11013-010-9197-4

Soydan, Z, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile depresyon ve yaşam doyumu arasındaki ilişki [Relationship between internet addiction and depression and life satisfaction of university students] [Unpublished Master’s thesis, Haliç University, İstanbul, Turkey].

Starcevic, V., Berle, D., Porter, G., & Fenech, P. (2011). Problem video game use and dimensions of psychopathology. International Journal of Mental Health and Addiction, 9(3), 248-256. https://doi.org/10.1007/s11469-010-9282-5

Sterling, R. (2017). Influence of Psychological Needs and Gaming Motivation on Well-Being of Adult Gamers [Master’s thesis]. Walden University, MN. https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.cz/&httpsredir=1&article=4829&context=dissertations

Taşlıyan, M., Hırlak, B., Güler, B., & Gündoğdu, E. (2018). İnternet bağımlılığı, yaşam doyumu ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkiler [The relationship between internet addiction, life satisfaction and some demographic variables]. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 166-179. https://dergipark.org.tr/tr/pub/oskauiibfd/issue/42203/463140

Taycan, O., Kutlu, L., Çimen S., & Aydın, N. (2006). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi [Relation between sociodemographic characteristics depression and burnout levels of nurses working in a university hospital]. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7(2), 100-108.

Tham, S. M., Ellithorpe, M. E., & Meshi, D. (2020). Real-world social support but not in-game social support is related to reduced depression and anxiety associated with problematic gaming. Addictive Behaviors; 106, Article 106377. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106377

Topal, A. (2016). Sanal karakterin gerçek gündemi: çevrimiçi oyunlarda metin tabanlı iletişim ve “World of Warcraft” örneği [Real agenda of virtual character: Text-based communication in online games and the case of “World of Warcraft”] [Unpublished Master’s thesis, Kocaeli University, Turkey].

Tuncel, T. D. (2018). Türkiye’de 18- 25 yaş grubu üniversite öğrencileri arasında görülen depresyonun; Benlik saygısı, aile bağlılığı, akademik başarı ve cinsiyet ile olan ilişkisi ve depresyonda olan bu öğrencilerin süresi sınırlı psikodinamik psikoterapi ile tedavisi [The association of depression with self-esteem, family cohesion, academic success, and gender among university students aged 18-25 in Turkey, and their time-limited psychodynamic psychotherapy]. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 1(2), 74-96. https://dergipark.org.tr/en/pub/bpd/issue/38757/407342

Tüfekçi, A. (2007). Bilgisayar öğretmeni adaylarının bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları [A study of student habits on playing computer games]. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 38-54. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esef/issue/28800/308160

Uzuner, N. (2018). Üniversite öğrencilerinin depresyon düzeylerinin duygusal zeka açısından incelenmesi [The examination of university students’ depression levels with regards to emotional intelligence] [Unpublished Master’s thesis, Üsküdar University, İstanbul, Turkey].

Üstün, A., & Bayar, A. (2015). Üniversite öğrencilerinin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [An investigation of university students’ depression, anxiety and stress levels related to various variables]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 384-390. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/36.ustun.pdf

Wei, H-T., Chen, M-H., Huang, P-C., & Bai, Y-M. (2012). The association between online gaming, social phobia, and depression: an internet survey. BMC Psychiatry, 12(92), 1-7. https://doi.org/10.1186/1471-244X-12-92

Yağcı Şentürk, A., & Okur, E. (2020). Önlisans öğrencilerinin depresyon ve gündüz uykululuk düzeyi bakımından incelenmesi [Examination of depression and daytime sleepiness level in associate degree students]. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(4), 512-518. https://doi.org/10.34087/cbusbed.777565

Yeşilyurt, F. (2014). Ergenlerin çevrim içi oyunlardaki deneyimleri ve oyuna ilişkin tutumlarının incelenmesi [A research on the experiences and attitudes of adolescents towards online games] [Unpublished Doctoral dissertation]. İstanbul University, İstanbul, Turkey.

Yıldırım, E. (2019). Çevrimiçi oyun bağımlılığının algılanan sosyal destek ve temel psikolojik ihtiyaçlarla ilişkisi [Relationship between online gaming addiction and perceived social support and basic psychological needs] (Unpublished Master’s Thesis, Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey.

Yıldız, M. (2016) Üniversite öğrencilerinde duygusal zekâ yaşam doyumu ve depresyonun cinsiyet ve sınıf seviyelerine göre etkileri [The effects of emotional intelligence, life satisfaction and depression according to gender and grade on university students]. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi; 6(11), 451-74. https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/26855/266152

Yılmaz, R., & Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2018, September 13-15). Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Oyun Bağımlılıkları ile Yalnızlık ve Depresyon Eğilimleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi [Investigation of relationships between online game addiction, loneliness and depression trends of university students] [Conference paper]. International Symposium on Academic Studies in Education and Culture, Mersin University, Mersin.

Announcement

EDUPIJ News!

► Journal Metrics

  • 9% acceptance rate
  • 1.8 (2022) CiteScore (Scopus)
  • Q3 (2022) CiteScore Best Quartile
  • 0.294 (2022) Scimago Journal & Country Rank (SJR)
  • 0.612 (2022) Source-Normalized Impact per Paper (SNIP) 

EDUPIJ Statistics from Scopus

CiteScore: 1.8, view Scopus page

SCImago Journal & Country Rank

► Educational Process: International Journal is member of the Committee on Publication Ethics (COPE). 

► New issue coming soon! (Volume 13 Issue 2, 2024)